Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Gospića.

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.), koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca, koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Koordinator za savjetovanje s javnošću za Grad Gospić je:

Slaven Stilinović, dipl.ing.

Telefon: 053/572-499

e-mail: slaven.stilinovic@gospic.hr

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA GOSPIĆA ZA GODINU 2019.

Back to top