Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

 • Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Gospića za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
 • Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

Posebni dio

 • sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.
 

  Upute za izradu proracuna Grada Gospica 2020. -2022

  Upute za izradu Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2021. do 2023. godine

  Prilog – Financijski plan, naslov

  Obrasci za izradu Prijedloga financijskog plana

   

  Upute za izradu Proračuna Grada Gospića za razdoblje 2022. do 2024. godine

  Prilog – Financijski plan, naslov

  Obrasci za izradu Prijedloga financijskog plana

   

  Proračun u malom:

  Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu
  Back to top