REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/8
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 03. lipnja 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
  Ad-3.1 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2021. g.
  Ad-3.2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.
  Izvjestitelji: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
  Izvjestitelji: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” u Gospiću
  Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
  Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte prijedloga provedbenih akata za potrebe Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021-2027. godine – Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan
  Ad-15.1. Zaključak Koordinacijskog vijeća o utvrđ. nacrta Koordinacijske strategije i Komunikacij. akcij. plana
  Ad-15.2. Komunikacijska strategija za potr. razv. Urbanog podr. Grada Gospića 2021-2027.
  Ad-15.3.-Komunikacijski-akcijski-plan-za-potrebe-Strategija-razv.-Urbanog-podr.-Grada-Gospica-2021-2027
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Gospiću
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAo.o., Elektrolika Gospić, na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 5289 k.o. Gospić
  Ad-18.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osniv. prava služnosti HEP – kat.čest.br. 5289 k.o. Gospić
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao kat čest.br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički osik
  Ad-19.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi …Lički Osik
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta na nekretnini označenoj kao kat čest.br. 2358 k.o. Brušane
  Ad-20.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-put kat.čest.br. 2358 k.o. Brušane
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević”
  Ad-21.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanj. preth. suglas. na Odluku o izmj. i dop. Statuta PUO dr. A. Starčević
  Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Gospića
  Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top