Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2023. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail marija.tomljenovic@gospic.hr

Natječajna dokumentacija za Komponentu A i Komponentu B:

 1. Tekst poziva,
 2. Upute za prijavitelje,
 3. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju.

Komponenta A: Trening,organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja

Obrasci za prijavu na Komponentu A:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Komponenta B: Sportske manifestacije i rekreacija građana

Obrasci za prijavu na Komponentu B:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora  
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Back to top