Poziv za prijavu kandidata za sudjelovanje u Prometnoj jedinici mladeži Grada Gospića

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-01/20-01/8

URBROJ: 2125/01-02-20-03

Gospić, 05. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 5. stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,70/19 i 42/20) i  članka 4. Odluke o uređenju prometa na području Grada Gospića („ Službeni vjesnika Grada Gospića“br. 10/11), Grad Gospić objavljuje

 

P  O  Z  I  V

za prijavu kandidata za sudjelovanje u Prometnoj jedinici mladeži

Grada Gospića za 2020. godinu

I.

U cilju povećanja sigurnosti prometa na području Grada Gospića u suradnji s Policijskom postajom Gospić, Grad Gospić objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Prometne jedinice mladeži Grada Gospića za 2020. godinu.

II.

Pripadnici Prometne jedinice  mladeži osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu, te sudjelovanju u prometno–preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Prometna jedinica mladeži na području Grada Gospića u turističkoj sezoni (srpanj/kolovoz 2020. godine) pomaže prometnoj policiji u regulaciji prometa,  patroliranju na gradskim prometnicama, pružanju pomoći sugrađanima i gostima u prometu, prvenstveno prilikom parkiranja te nadzora prometa.

III.

Pripadnik Prometne jedinice mladeži može biti učenik/ca srednje škole koji je navršio/la 16 godina života, sa prijavljenim prebivalištem na području Grada Gospića, te primjeren u učenju, ponašanju i radu.

Uz navedene uvjete pripadnik Prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

Prilikom odabira pripadnika prometne jedinice mladeži prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

IV.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da prijave za sudjelovanje u Prometnoj jedinici mladeži Grada Gospića podnesu najkasnije do 12. lipnja 2020.godine, na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost,
  • broj telefona/mobitela,
  • potvrdu o statusu učenika/dokaz o primjerenom učenju, ponašanju i radu učenika od strane razrednog profesora,
  • te, ako posjeduje, presliku vozačke dozvole.

V.

Program te način osposobljavanja i djelovanja pripadnika Prometne jedinice mladeži, utvrđuje i provodi Policijska uprava Ličko-senjska, Policijska postaja Gospić u skladu s Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (“Narodne novine“ br. 148/08).

U postupku izbora izvršit će se testiranje kandidata, nakon čega će se izvršiti odabir ukupno 4(četiri) kandidata, s kojima će se zaključiti ugovor o sudjelovanju u Prometnoj jedinici mladeži Grada Gospića za  2020.godinu.

Troškove opremanja i rada Prometne jedinice mladeži snosi Grad Gospić iz sredstava predviđenih Proračunom Grada Gospića za 2020. godinu.

VI.

Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku neće se razmatrati.

VII.

Dodatne obavijesti o javnom pozivu zainteresirani mogu dobiti u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića, Trg Stjepana Radića br. 14, Gospić, putem  e-mail: katarina@gospic.hrili  kontakt telefon 053/658-801.

                                                                                                           GRADONAČELNIK  GRADA GOSPIĆA

                                                                                                         Karlo Starčević

Back to top