Popis usvojenih akata sa 16. sjednice Gradskog vijeća

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

   2. studenog 2022. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva;
 2. Odluka o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća;
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine;
 4. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića;
 5. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine;
 6. Odluka o izmjenama Odluka o komunalnoj naknadi;
 7. Odluka o izmjeni Odluka o komunalnom doprinosu;
 8. Odluka o izmjenama Odluka o komunalnom redu;
 9. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama;
 10. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B);
 11. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića;
 12. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
 13. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića;
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb;
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica;
 16. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom;
 17. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije

 

Back to top