Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za institucionalnu podršku u 2020. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 1/16, 04/16, 10/18, 8/19) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), Gradonačelnik Grada Gospića, dana 14. svibnja 2020. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za institucionalnu podršku u 2020. godini.

 

Odluka za institucionalnu podrsku
Back to top