JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

           

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD GOSPIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA:100-01/21-01/2

URBROJ:2125/01-02-21-01

Gospić, 05.05.2021.god.

Na temelju Mjere za poticanje zapošljavanja HZZ-a, Javni rad i  članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 1/12, 2/12, 3/13, 7/15 i 1/18 3/20)  gradonačelnik Grada Gospića, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Gospić, a koje ispunjavanju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“ da se prijave za zapošljavanje u Programu za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu na području Grada Gospića.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni rad je zaštita i očuvanje okoliša te ostali društveno korisni radovi.

Rad se odvija na području Grada Gospića.

Hrvatski  zavod za zapošljavanje financirat će  100% troška minimalne bruto plaće za osobe sa  stažem osiguranja  ciljane skupine 1., u iznosu od 4.951,25 kn po osobi, odnosno 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.250,00 kn  za osobe bez staža osiguranja.

Za osobe iz ciljanih skupina 2. I 3.  50% troška minimalne bruto plaće za  osobe uvećane za doprinose na osnovicu u iznos od 2.475,625 kn za osobe sa stažem osiguranja, odnosno za osobe bez staža osiguranja 50% troška minimalne plaće u iznosu od 2.125,00 kn., kao i putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca, za dane provedene u javnom radu,  a maksimalno do iznosa od 1.400,00 kn.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Gradom Gospićem,  te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj radnika:  6

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina

Stručna sprema : NKV, KV, SSS

Radno iskustvo: Nije bitno

Radno vrijeme : od 7-15 sati

 

 

Na javni poziv se mogu prijaviti :

  1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu radu i to:

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

– hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskih iseljeništava, roditelji s 4 ili više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,  liječeni ovisnici o drogama  mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe uključene u probaciju, i dr.

 

– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci ,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

  1. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
  2. – osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci

– osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

–  mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci

– mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciji od 6 mjeseci do 36 mjeseci

 

Prijavi/zamolbi obavezno je priložiti slijedeće priloge:

 

  • Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
  • Preslika osobne iskaznice
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  (e-radna knjižica)
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
  • Dokaz o posebnom statusu(osobe s invaliditetom)
  • Podatak o JMBG-u , te broj mobitela ili tel.

 

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova“, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stanici Grada Gospića.    

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

0vaj javni poziv objavljuje se na  oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  Grada Gospića.

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                             Karlo Starčević

Back to top