Javni poziv – za prijavu kandidata u Javnim radovima na području Grada Gospića

KLASA:100-01/19-01/12

URBROJ:2125/01-02-19-01

Gospić, 26.03.2019.god.

Na temelju mjere aktivne politike zapošljavanja  HZZ-a, Javni rad -od mjere do karijere,  a sukladno Nacionalnom planu za poticaje zapošljavanja, gradonačelnik Grada Gospića objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

Grad Gospić inicijator je javnih radova kao mjere čiji je program temeljen na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni rad je zaštita i očuvanje okoliša te ostali društveno korisni radovi. Rad se odvija na području Grada Gospića, a obuhvaća naselja Lički Osik i Gospić.

Hrvatski  zavod za zapošljavanje financirat će  100% troška minimalne bruto plaće za osobe ciljane skupine 1.,  u iznosu od 4.368,75 kn po osobi,  kao i putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca, za dane provedene u javnom radu.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Gradom Gospićem,  te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj radnika:  5

Na javni poziv se mogu prijaviti  dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu radu , mlade osobe i to:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:
 • osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e,
 • mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
 1. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
 2. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

Prijavi/zamolbi obavezno je priložiti slijedeće priloge:

 • Zamolba
 • Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  (e-radna knjižica)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
 • Podatak o JMBG-u , te broj mobitela ili tel.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske pod  linkom: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje/843

Svaka zamolba  za javni rad bodovat će se prema duljini nezaposlenosti kandidata. Prednost pri zapošljavanju u javnom radu imaju kandidati koji se nalaze duže vremena u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova“, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stanici Grada Gospića.    

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Ovaj javni poziv objavljuje se na  oglasnoj ploči, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  Grada Gospića.

                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                              Karlo Starčević

Back to top