JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA:100-01/19-01/16

URBROJ:2125/01-02-19-01

Gospić, 1. 4. 2019. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ br. 86/08, 61/11 i 4/18- u daljnjem tekstu: ZSN), članka 49. Statuta Grada Gospića, („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 1/12, 2/12, 3/13 , 7/15-pročišćeni tekst i 1/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Gospiću za 2019.god.(KLASA: 100-01/19-01/3, URBROJ:2125/01-02-19-01 od 20. veljače 2019.god.), gradonačelnik Grada Gospića,  objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja

radnog odnosa

U trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu(8 sati dnevno/40 sati tjedno)  u

 1. GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU, na radno mjesto :

– Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1 polaznik

Uz opće uvjete za prijam-punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se polaznik prima, polaznik mora ispunjavati i  posebne uvjete:

-magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili dr. društvene struke.

Pored navedenih uvjeta za kandidate ne smiju postojati zapreke za prijam utvrđene odredbama članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na javni poziv se  mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Gospića provodi se u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja na temelju Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa , koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: Zavod), sukladno Zakonu o tržištu rada („Narodne novine br. 118/18), a koju Zavod može odobriti osobama koje ispunjavaju uvjete:

 • da su nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života,
 • da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
 • da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
 • da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratak životopis s osobnim podacima, OIB i JMBG, broj telefona, e- mail adresa,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice , osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi ( ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenosti,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam na stručno osposobljavanje ne postoje zapreke  iz članka 15.  i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske pod linkom: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje/843.

Podnošenjem prijave Gradu Gospiću kandidati daju svoj pristanak za korištenje svojih osobnih podataka u svrhu provođenja ovog postupka izbora i prijma na stručno osposobljavanje, a kojim osobnim podacima će Grad Gospić raspolagati sukladno važećim propisima o zaštiti podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni poziv, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Grad Gospić će kandidate s urednim prijavama pozvati na intervju putem web stranice Grada Gospića sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko kandidat ne bude pristupio intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.

O izboru kandidata odlučit će pročelnica Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, nakon provedenog intervjua vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata i trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Izabrani kandidat bez dogode će biti predložen Zavodu s ostalom pripadajućom dokumentacijom. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim kandidatom čije uključivanje u Program odobri Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno svojim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Grada Gospića i oglasnoj ploči HZZ-a, neposredno u Odjeljak pisarnice Grada Gospića ili preporučeno poštom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, s naznakom: „JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvaraj „. 

                                                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                 Karlo Starčević

Back to top