Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

KLASA:100-01/17-01/4

URBROJ 2125/01-02-19-81

Gospić, 26. srpnja 2019. god.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.2020., u sklopu projekta pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju“, UP.02.1.1.06.0030 prijavljenog na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, UP.02.1.1.06“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Gospić objavljuje

Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba

pripadnika marginaliziranih skupina

Članak I

Pripadnici ciljne skupine

Osobe kako bi zadovoljavale kriterijima za sudjelovanju u programu edukacija i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina, moraju biti punoljetne sa prebivalištem na području Gospića i pripadati jednoj od ciljnih skupina:

 1. Dugotrajno nezaposlene osobe:
 • mladi do 29 godina koji su kontinuirano nezaposleni iznad 6 mjeseci,
 • osobe starije od 30 godina koje su kontinuirano nezaposlene iznad 12 mjeseci.
 • ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a dostavljaju potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 odnosno 12 mjeseci;
 • ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih u HZZ-u Izjavu koja treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti , podatak da nije redoviti učenik/student te da nema posao, raspoloživi su za posao i aktivno traže posao;
 • ili ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojem je vidljivo razdoblje nezaposlenosti;
 • i osobna iskaznica.
 1. Osobe romske nacionalne manjine
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini.
 1. Osobe s invaliditetom
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrdu u upis u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.
 1. Beskućnici
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili
 • potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge.
 1. Liječeni ovisnici o drogama
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Izjava/potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama.
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Izjava iz koje je vidljiv status pripadnosti ciljnoj skupini.
 1. Azilanti
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP.
 1. Migranti
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Odluka o odobrenoj međunarodnoj zaštiti ili Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom ili Iskaznica tražitelja međunarodne zaštite ili drugi relevantni dokument kojim se potvrđuje pripadnost ciljnoj skupini.
 1. Mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Uvjerenje centra za socijalnu skrb da je mlada osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi i/ili članovi njegove obitelji (biološke ili udomiteljske) u tretmanu centra za socijalnu skrb i da su korisnici prava, usluga, mjera i aktivnosti.
 1. Mlade osobe (između 15 i 29 godina starosti) nakon izlaska iz alternativne skrbi
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji.
 1. Nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a Izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • uvjerenje centra za socijalnu skrb da je primatelj zajamčene minimalne naknade u trenutku ulaska u projektne aktivnosti

Članak II

Programi edukacije i osposobljavanja

Programi na koje se zainteresirani pripadnici ciljne skupine – dugotrajno nezaposlene osobe mogu prijaviti su:

 1. Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem
 2. Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem
 3. Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

Polaznici dobivaju radni materijal (literaturu), zaštitnu odjeću i obuću primjerenu programu.

1.

naziv programa:                               Poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem

broj polaznika:                                  7

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 44 sata i praktični dio 76 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Minimalno završenu osnovnu školu
 • Zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem.

2.

naziv programa:                               Poslovi rukovatelja/ice rovokopačem

broj polaznika:                                  6

trajanje:                                              120 sati /teorijski dio 46 sata i praktični dio 74 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Minimalno završenu osnovnu školu
 • Zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopiju vozačke dozvole;
 4. kopija svjedodžbe završene škole;
 5. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem.

3.

naziv programa:                               Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

broj polaznika:                                  1

trajanje:                                              140 sati /teorijski dio 40 sata i praktični dio 100 sati/

mjesto izvođenja edukacije:       Gospić

Po završetku pripadnici stječu Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Minimalno završenu osnovnu školu
 • Zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar

Prijavi na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o nezaposlenosti i dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini;
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. kopija svjedodžbe završene škole;
 4. zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar.

Članak 3.

Postupak prijave

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: Grad Gospić Budačka 55, 53000 Gospić, putem pošte ili osobno u Pisarnicu s naznakom „Za javni poziv – edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina“ i obvezno naznačiti na koji se Program edukacije prijava podnosi.

Javni poziv biti će otvoren dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika za pojedini program osposobljavanja.

Osobe koje trenutno ne ispunjavaju kriterij nezaposlenosti (6 odnosno 12 mjeseci), mogu se prijavit u trenutku kada ispune kriterij, ako se ne popuni određeni program o čemu će biti obaviješteni na web stranicama Grada Gospića.

Grad Gospić će polaznicima koji budu odabrani i pohađali edukacije nadoknaditi financijski trošak liječničkog pregleda o zdravstvenoj sposobnosti koji su obavili u ordinaciji medicine rada.

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 053/658-103.

                                                                                                            Voditelj projekta

Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec.

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA O STATUSU

 

Back to top