JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Gospića

Turističko vijeće Turističke zajednice

Grada Gospića raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Grada Gospića

(1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine)

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020) i člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN RH 13/2022):

  • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • znanje rada na osobnom računalu,
  • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati prilažu prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

Potpunom prijavom smatra se prijava sa svim podatcima i prilozima navedenim u cjelovitom tekstu Natječaja za direktora/ice Turističke zajednice Grada Gospića.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimanju na adresi: Turistička zajednica Grada Gospića, Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić, uz naznaku „Za natječaj – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Gospića.

 

SKM_C250i22052613411 (1)
Back to top