Edukacija o odvajanju otpada

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ KK.06.3.1.16.0042, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda održana je edukacija na temu odvajanje otpada, ponovna uporaba predmeta i kompostiranje.

Naime, Grad Gospić kao nositelj projekta organizira izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem jačanja svijesti stanovništva o sprječavanju nastanka otpada i odvojenom prikupljanju. Dobra organizacija, promidžba i edukacija mogu rezultirati povećanjem ljudske svijesti i odgovornosti za okoliš, a posebno time i potaknuti ispravne manipulacije sa opasni otpadom. Da bi proces reciklaže postigao očekivani uspjeh edukacija stanovništva ima veliku ulogu.

Edukacija je održana u skladu sa Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a predavačica gđa. Tajana Brajković je na vrlo slikovit i zanimljiv način ozbiljnu temu predočila u jasnu i primjenjivu u praksi.

 

 

 

 

Back to top