1. Dnevni red

2. ZAPISNIK sa 16. sjednica Gradskog vijeća

3. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. g.

4. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2019. g.

5. Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za 2019. g.

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. g.

7. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019.g.

8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.

9. Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za 2019.g.

10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. g.

11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g.

12. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za 2019. g.

13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito iizgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.

14. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. g.

15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019.g.

16.1.Dopis uz Proračun Grada Gospića za 2019.g.

16.2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna za 2019.g.

16.3. Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

16.4. Prijedlog Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2019-2021 godinu

16.5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019.g.

16.6. Obrazloženje uz Proračun 2019.

17. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

19. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2018. g.

20. Prijedlog Odluke o II izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018.g.

21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra puta

22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Like Gospić

22.1. Statut Muzeja Like Gospić

 

 

 

Back to top