REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/11
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 12. srpnja 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića za 2022. godinu i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića;
  Ad-3.1. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića
  Izvjestitelji: SLAVEN STILINOVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”
  Ad-5.1. Zapisnik Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
  Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić;
  Ad-6.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić na kat.čest.br. 2735
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama ozačenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić;
  Ad-7.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić na kat.čest.br. 27411 i 2735
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedoga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDAd. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane;
  Ad-8.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist Hr. elektroprivrede d.d. na kat.čest.br. 2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedoga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDAd. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 553, 558, 570 i 577 k.o. Debelo Brdo;
  Ad-9.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist Hr. elektroprivrede d.d. na kat.čest.br. 553, 558, 570 i 577 k.o. D. Brdo
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe izgrađenog plinovodnog sustava Like i Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac DN 500/75;
  Ad-10.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe itgradnje plinovod. sustava
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu nekretnine označene kao k.č. br. 553, k.o. Debelo Brdo;
  Ad-11. 1. Prilog uz Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta na dijelu nekr. označene kao kat.čest.br. 553 k.o. D. Brdo
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2022. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top