ISSN – 1846 – 1840
Broj:02/2011., Gospić, 30. ožujka 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2011. godinu

                           AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

OSTALO

  1. KOLEKTIVNI ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Gospića
Back to top