Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.02/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-02-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.02/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN - 1846 - 1840
Broj:02/2011., Gospić, 30. ožujka 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2011. godinu
 2. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2011. godinu
 3. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2011. godinu
 4. ODLUKA o provođenju aktivnosti i pripremnih radnji potrebnih za provedbu podjele društva USLUGA d.o.o. s osnivanjem društva kojim će se ispuniti obveze propisane Zakonom o vodama
 5. ODLUKA o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Grada Gospića u poslovne knjige komunalnog poduzeća USLUGA d.o.o., Gospić
 6. ODLUKA o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Grada Gospića u poslovne knjige Osnovne škole dr. Jure Turić, Gospić
 7. ODLUKA o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Grada Gospića u poslovne knjige Osnovne škole dr. Ante Starčević, Pazarište Klanac
 8. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić
 9. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Brezik
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2010. godinu
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2010. godinu

                           AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o početku postupka javne nabave usluge nastupa glazbenog umjetnika
 2. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu

OSTALO

 1. KOLEKTIVNI ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Gospića