REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/5
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 25. ožujka 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8. i 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1 i stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” u Gospiću;
  Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduženju za potrebe projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera”;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”;
  6.1. Privitak – Zapisnik Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluge smještaja polaznika u Dječjem vrtiću Pahuljica Gospić;
  Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama;
  10.1. Privitak uz Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad kom. vodnim građevinama
 2. Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ;
  11.1. Privitak – Zahtjev HEP- – Grafički prikaz
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
  Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top