Temeljem članka 10. stavak 2. točka c. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ( „Narodne novine“ br. 141/06), članka 5. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“NN“ br. 130/11) i Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola Grada Gospića, (Klasa:402-01/08-01/33 od 03. ožujka 2008. i 15. prosinca 2010.), gradonačelnik Grada Gospića donosi

I Z J A V U
O VIZIJI, MISIJI I CILJEVIMA GRADA GOSPIĆA

 

Izjava o viziji, misiji i ciljevima

I PRAVNA OSNOVA

Donošenjem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06), te Strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011., ovom Izjavom o viziji, misiji i ciljevima određuje se razlog postojanja i djelovanja Grada Gospića kao jedinice lokalne samouprave, na temelju zakonskog određenja lokalne samouprave, kao i elemenata izvršene samoprocjene, koji vode ka cilju kontinuiranog ostvarivanja njezinih općih i specifičnih ciljeva.

Usvajanjem izjave korisnici proračuna odnosno odgovorne osobe za izvršenje proračuna, te rukovoditelji upravnih tijela i ustrojstvenih jedinica preuzimaju odgovornost za uspostavljanjem te osiguravanjem prikladnog i djelotvornog funkcioniranja ovog sustava, koji će doprinijeti racionalnom i odgovornom utrošku proračunskih sredstava, kao i odgovornosti prema građanima, te usmjeravanju budućeg razvoja.

 

II MISIJA GRADA GOSPIĆA

Kontinuiran, sustavan, predan i odgovoran rad na izvršavanju poslova i funkcija koje su jedinicama lokalne samouprave Ustavom i zakonima stavljene u djelokrug prava i dužnosti, što će doprinijeti gospodarskom, društvenom i komunalnom razvoju grada, a time i unaprjeđenju kvalitete života svih njegovih građana.

U cilju ispunjenja postavljenih ciljeva i zadataka, Grad Gospić imat će stručnu i efikasnu Gradsku upravu, koja će samostalno ali i kroz institucionalnu povezanost, poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, uspješno pridonositi ispunjenju ciljeva kojima se ostvaruje javni interes, te osigurati kvalitetnu i efikasnu administrativnu uslugu građanima u ostvarivanju njihovih osobnih prava.

 

III VIZIJA GRADA GOSPIĆA

Iznimno povoljan geoprometni i geostrateški položaj, visok stupanj očuvanosti i zaštite prirodnih vrijednosti i dobara, bogato kulturno-povijesno naslijeđe, uređena mreža obrazovnog sustava, visok standard opremljenosti komunalnom i prometnom infrastrukturom, te razvoj gospodarstva zasnovan na principu održivosti, zadana su obilježja i datosti koje određuju aktualni značaj Grada Gospića.

Racionalno vrednovanje i nužna zaštita vlastitih potencijala, u suglasju sa razvojem poduzetničke kulture, brzom i kvalitetnom prilagodbom mreže obrazovnog sustava uvjetima na tržištu rada kao jamstvo inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva i društva, predstavljat će okosnicu u planiranju budućeg razvoja grada.

Grad Gospić bi na ovim postavkama, u budućnosti, trebao postati moderno, prepoznatljivo i prosperitetno regionalno središte, privlačno i ugodno za život i rad, te koje će u svim sastavnicama ravnopravno doprinositi sveukupnom razvoju Republike Hrvatske.

 

IV CILJEVI

  • Razvoj gospodarstva utemeljen na proizvodnji novih dobara uz kontinuirano uvođenje novih znanja i tehnologija, i uz primjenu visokih ekoloških standarda, te razvoj poljoprivrede usklađen sa potrebama tržišta i povoljnim agroekološkim uvjetima za određenu vrstu proizvodnje;
  • Grad Gospić kao grad znanja – visokoškolski centar u funkciji potpore gospodarstva i razvoja društva;
  • Zaštita prirode i okoliša kao iznimno vrijednog resursa, racionalno planiranje korištenja prostora na bazi odgovorno prostornog planiranja;
  • Izgradnja i održavanje komunalne i prometne infrastrukture kao podizanje standarda življenja, ali kao važnog preduvjeta obnove i održivosti ruralnog prostora;
  • Skrb o djeci i mladima kroz sve oblike i vrijeme njihova razvoja;
  • Zaštita kulturne baštine;
  • Promicanje turističke ponude;
  • Učinkovita gradska uprava koja će omogućiti i realizirati nove projekte.

KLASA: 470-01/11-01/03
URBROJ 2125/01-02-11-01
Gospić, 30. lipnja 2011. god.

GRADONAČELNIK
Milan Kolić v.r.

Back to top