Gospić, 01. kolovoza 2019. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 2. ODLUKA o komunalnom redu
 3. ODLUKA o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić”
 4. ODLUKA o III. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2019. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 8. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2019./2020.
 9. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećaju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću u pedagoškoj godini 2019./2020.
 10. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću u pedagoškoj godini 2019./2020.

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu
 2. PRAVILNIK o VI. izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 3. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa

 

 

 

Back to top