Gospić, 14. lipnja 2019. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu
 2. I. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 3. I. IZMJENE I DOPUNE Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019.
 4. ODLUKA o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 5. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
  PRILOG III
 7. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 9. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 11. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića
 12. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019. godini
 13. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 14. ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića
 15. ODLUKA o osnivanju prava stvarne služnosti u korist Plinacro d.o.o., Zagreb
 16. ODLUKA o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 2954 k.o. Gospić
 17. PROGRAM potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.
 18. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2019. godinu
 19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 21. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, privremenog korištenja i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića u 2018. godini

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića
 2. ODLUKA o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2019. godinu
 3. RJEŠENJE o imenovanju članova Vijeća za prevenciju
 4. PLAN operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Grada Gospića za 2019. godinu
Back to top