Gospić, 29. ožujka 2019. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o dodjeli gradskih prostora na privremeno korištenje
 2. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2019. godinu
 3. ODLUKA o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra-puta
 5. ODLUKA o osnivanju prava služnosti
 6. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019. godini
 7. ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
 8. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Gospića
 9. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 10. ODLUKA o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu
 11. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
 12. ODLUKA o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu
 16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu
 18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 19. ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o imenovanju članova radne skupine koja obavlja kontrolu na licu mjesta za 2018. godinu
 2. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
 3. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
 4. PRAVILNIK o V. izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 5. PLAN kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2018. godinu
 6. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2019. godinu
 7. ZAKLJUČAK o pristupanju kupnji nekretnine označene kao kč.br. 3419/2 k.o. Smiljan izravnom pogodbom
 8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja (administrativnih) uvjeta poziva
 9. ZAKLJUČAK o razrješenju voditelja Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića

 

 

AKTI ODBORA ZA PROPISE I PRAVNA PITANJA

 

 1. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1 (pročišćeni tekst)
Back to top