Gospić, 10. prosinca 2022. godine

S A D R Ž A J 

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu
 3. ODLUKA o višegodišnjem pokriću manjka iz prethodnih godina planiranom u Proračunu Grada Gospića za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 6. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Gospića
 7. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova
 8. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
 9. PROGRAM  javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  Grada Gospića za 2023. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godinu
 12. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2023. godinu
 13. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2023. godinu
 14. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grada Gospić za 2023. godinu
 15. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 16. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 17. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu
 18. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 19. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 20. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu
 21. PLAN utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu
 22. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
 23. PLAN razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 24. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2022. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA  o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade i uvjetima za uporabu rezerviranog parkirališnog prostora
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića
 4. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju javnih parkirališta
 5. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa
 6. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
 7. ZAKLJUČCI o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2022. godinu
 8. ZAKLJUČAK o donošenju plana vježbi civilne zaštite u 2023. godinu
 9. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za postavu i ugradnju opreme u skladu s projektom PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE u NGA bijelim područjima Grada Gospića
 10. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Internog procjeniteljskog povjerenstva za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Gospića

 

   

   

   

    Back to top