Gospić, 03. studenoga 2022. godine

S A D R Ž A J 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

   1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine
   2. ODLUKA o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića
   3. ODLUKA o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje od 2016. – 2020. godine
   4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
   5. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
   6. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
   7. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnom redu
   8. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
   9. ODLUKA o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
   10. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
   11. ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
   12. ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića
   13. ODLUKA o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
   14. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića
   15. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije
   16. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
   17. ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom

   AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

   1. ODLUKA o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama i visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Grada Gospića
   2. ODLUKA o visini osnovice za obračun plaća zaposlenika u ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač

     

     

     

      Back to top