Gospić, 19. srpnja 2022. godine

S A D R Ž A J 

 

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. PRAVILNIK o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gospića
  2. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“
  3. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić
  4. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić
  5. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane
  6. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 553, 558, 570 i 577 k.o. Debelo Brdo
  7. ODLUKA o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe izgrađenog plinovodnog sustava Like i Dalmacije, III dijela sustava od MČS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac DN 500/75
  8. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 553, k.o. Debelo Brdo
  9. ODLUKA o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića
  10. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini

   

   

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

   

  1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
  2. ODLUKA o II. Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica
  3. ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Gospića u Nadzorni odbor trgovačkog društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić

   

  Vjesnik 09
    Back to top