Gospić, 10. lipnja 2022. godine

S A D R Ž A J 

 

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. GODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine
  2. ETIČKI kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Gospiću
  3. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
  4. ODLUKA o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
  5. ODLUKA o stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl“ u Gospiću
  6. ODLUKA o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
  7. ODLUKA o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika
  8. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
  9. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ, na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. br. 5289 k.o. Gospić
  10. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik
  11. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra  – puta na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2358, k.o. Brušane
  12. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
  13. ODLUKA o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća
  14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
  15. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte prijedloga provedbenih akata za potrebe Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021. – 2027. g.- Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan
  16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu
  19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu
  20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu
  21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

   

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2022. godinu
  2. ZAKLJUČAK o financiranju prijevoza vode za potrošnju kućanstvima koja nisu priključena na vodoopskrbnu mrežu Grada Gospića
  3. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje
  4. ZAKLJUČAK o pristupanju kupnji izravnom pogodbom suvlasničkog dijela nekretnine označene kao kat. čest. br. 3245/2 upisane u z.k.ul.br. 2123 k.o. Gospić i suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3244/2 upisane u z.k.ul.br. 4172 k.o. Gospić
  5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Gospića

     

    Vjesnik 07
      Back to top