Gospić, 01. travnja 2022. godine

S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1 i stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl“ u Gospić
 2. ODLUKA o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“
 3. ODLUKA o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića
  PRILOG 1.
 4. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i  I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“
 5. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinuž
 6. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
 7. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini
 8. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o.
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića

 

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

   

  1. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva
  2. ZAKLJUČAK o IV. izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovor
  3. PRAVILNIK o XII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića

   

  Vjesnik 05
    Back to top