ISSN – 1846-1840

Broj: 07/2012., Gospić, 10. listopada 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o davanju gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje
 2. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Gospić ima dionice ili udjele
 3. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o određivanju imena ulice na području grada Gospića
 5. ODLUKA o određivanju imena ulice na području naselja Smiljansko polje
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 8. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za uređenje i opremanje Gradske knjižnice Gospić
 9. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 2. ZAKLJUČAK o izmjeni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2012. godinu
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Gospić za 2012. godinu
 4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 2769/1 k.o. Gospić
 5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3169 k.o. Gospić (stan – Dr. A. Starčevića 11, I kat)
Back to top