ISSN – 1846- 1840

Broj: 05/2013., Gospić, 15. srpnja 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – OPG Kolačević
 3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Alenu Zoriću
 4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelica“
 5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Kadetima Nogometnog kluba „Croatia“
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2013./2014.
 7. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2399/2 k.o. Gornje Pazarište
 8. ODLUKA o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 9. ODLUKA o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 10. ODLUKA o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja
 11. ODLUKA o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje
 2. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a za područje Grada Gospića za 2013. godinu
 3. ZAKLJUČAK o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Pazarišta“
 4. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 5. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić
 6. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 7. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić
 8. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica
 9. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra, javne ustanove za kulturu
 10. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
Back to top