ISSN – 1330 – 3929

Broj: 04/2014., Gospić, 14. srpnja 2014. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. ODLUKA o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje
 2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – OPG-u „Zlatni bumbar“
 3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Udruzi „Vila za Liku“
 4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
 5. ODLUKA o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2014./2015.
 7. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 8. ODLUKA o izdavanju Tabularne isprave Domu zdravlja Gospić
 9. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat.čest.br. 4885 k.o. Smiljan
 10. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2014. godinu

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
 2. ODLUKA o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 3. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko-turističke namjene Široka- UPU 14 za Javnu raspravu
 4. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
Back to top