ISSN – 1846- 1840

Broj: 03/2013., Gospić, 21. ožujka 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

 1. STATUT GRADA GOSPIĆA (pročišćeni tekst)

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o organizaciji i radu dimnjačarske službe
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića
 5. ODLUKA o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića
 6. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 7. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 8. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretninama označenim kao kat.čest.br. 5005/2, 5005/3 i 5005/4, k.o. Smiljan
 9. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2013. godini
 10. ODLUKA o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić
 11. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 12. IZMJENE I DOPUNE Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
 13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2012. godinu
 14. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za izradu Urbanističkog plana uređenja Naselja Gospić – UPU I
 15. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za Izgradnju dječjeg vrtića u Gospiću
 16. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora za Sanaciju odlagališta Rakitovac (saniranje) – Etapa II
 17. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora za Rekonstrukciju dijela nogostupa u Kaniškoj ulici
 18. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora za Asfaltiranje i gradnju cesta na području Grada Gospića
 19. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za Opskrbu električnom energijom na dvije godine
 20. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje okvirnog sporazuma za „Prijevoz učenika osnovnih škola“

OSTALO

 1. ISPRAVAK Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Back to top