ISSN – 1846- 1840

Broj: 02/2013., Gospić, 20. veljače 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. IZMJENE I DOPUNE Statuta Grada Gospića
 2. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 4. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Like Gospić
 7. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića, Gospić
 8. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 9. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte djelatnosti u 2012. godini
 13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. PRAVILNIK o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Gospiću
 2. ZAKLJUČAK
Back to top