ISSN – 1846 – 1840

Broj: 02/2012., Gospić, 28. ožujka 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2012. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
 3. PROJEKCIJA Proračuna Grada Gospića za 2012. – 2014. godinu
 4. PLAN razvojnih programa Grada Gospića
 5. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 6. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u športu Grada Gospića za 2012. godinu
 11. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 12. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 13. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 14. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
 15. PLAN gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 16. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2012. godinu
 17. ODLUKA o prirezu porezu na dohodak
 18. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić u cijeni redovitog primarnog programa od 01. 04. 2012.
 19. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 20. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. 17, 18, 19, 20, 25 i 26 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića
 22. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća
 24. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2012. godini
 25. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora sa komunalnim poduzećem „Usluga“ d.o.o. Gospić
 26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2011. godinu
 27. ZAKLJUČAK o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Gospića za 2012. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića

 

 OSTALO

 1. II IZMJENA i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Gospića
Back to top