ISSN – 1846 – 1840

Broj: 01/2012., Gospić, 19. ožujka 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni Statuta Grada Gospića
 2. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 3. ODLUKA o davanju uvjetne prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 4. ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta
 6. ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića
 7. PRAVILNIK o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“
 8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2011. godinu
 9. ZAKLJUČAK o prihvaćanu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
 12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2011. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o pristupanju sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
 2. ODLUKA o davanju na korištenje kat.čest. br. 3417/4 upisane u z.k.ul. br. 2308 k.o. Smiljan, Društvu za šport i rekreaciju „Velebit“ Smiljan
 3. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za formiranje građevinske čestice nužne za redovitu uporabu građevine

 

 

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića
 2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića

 

Back to top