Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail marija.tomljenovic@gospic.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora  
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2020. godini
 11. Opći uvjeti ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Back to top