Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( „ Narodne novine „ br. 139/10 ), Zakona o proračunu ( „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 ) i članka 49. Statuta Grada Gospića ( „ Službene vjesnik Grada Gospića „ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12 ) Gradonačelnik Grada Gospića dana 01. veljače 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U GRADU GOSPIĆU

Članka 1.

            Ovim pravilnikom propisuje se način zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja financijske dokumentacije, stvaranja ugovornih obveza, ustrojavanja evidencije te praćenja isplate namjenskog korištenja sredstava te plaćanja iz sredstava Proračuna Grada Gospića, a u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti, transparentnosti i dugoročne održivosti javnih financija.

Članak 2.

            Financijskom dokumentacijom smatra se:

–       račun,

–       situacija,

–       nalog za plaćanje,

–       pisani ugovor,

–       narudžba,

–       predračunska faktura.

Članak 3.

Sva financijska dokumentacija koja pristigne u Grad Gospić upućuje se u Tajništvo, Odsjek za protokol i opće poslove, koji istu otvara i donosi na uvid Gradonačelniku ili zamjenicima gradonačelnika. Ista se prosljeđuje Upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odjeljku pisarnice gdje se evidentira.

Evidentiranu dokumentaciju Odjeljak pisarnice dostavlja na provjeru i ovjeru u nadležni upravni odjel Grada tijekom dana u kojem je zaprimljena, nakon ovjere dokumentacija se vraća u Odjeljak pisarnice koji istu dostavlja Odsjeku za proračun i računovodstvo koji evidentira pristiglu dokumentaciju.

Ovlaštena osoba za u nadležnom Odjelu vrši provjeru:

–       isporučene / izvršene usluge / robe u skladu s naručenim / ugovorenim obvezama,

–       matematičku kontrolu ispravnosti iznosa na dokumentu ( računu ).

Na istom ovlaštena osoba navodi poziciju Proračuna koju tereti te br. ugovora / narudžbenice.

Svojim potpisom ovlaštena osoba potvrđuje vjerodostojnost isporučenih/izvršenih usluga / roba i matematičku ispravnost dokumenta.

Krajnji rok za provjeru financijske dokumentacije je pet ( 5 ) dana.

Ukoliko financijski dokument ne odgovara zahtjevu naručitelja ( po količini , vrijednosti i dr. ) ili je nepravovaljan ( bez potpisa ) ili nepotpun Upravno tijelo vraća dokument izdavatelju računa i obavještava o tome Odjeljak pisarnice.

 

Članak 4.

Financijska dokumentacija koja se podnosi na plaćanje mora biti vjerodostojna, istinita, uredna i prethodno kontrolirana.

Ukoliko se radi o doznaci sredstava proračunskim korisnicima isplata se vrši temeljem naloga za isplatu sukladno usvojenom programu javnih potreba.

Kod plaćanja računa koji se odnose na konzumaciju jela i pića ( restoranske usluge ) uz račun se prilaže pisano obrazloženje o razlogu nastanka troška ( obrazac 1 ).

 

Članak 5.

Knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njena nastanka i njezin materijalni položaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano, Upravno tijelo mora odmah zatražiti povrat isplaćenih sredstava u Proračun.

Ukoliko primatelj proračunskih sredstava ne postupi u skladu s prethodnim stavkom ovog članka, prilikom daljnjih isplata primatelju može se provesti jednostrani prijeboj međusobnih novčanih potraživanja do potpunog namirenja.

Članak 6.

Za plaćanja financijske dokumentacije potrebna su dva potpisa.

Osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije za plaćanje sa računa Grada Gospića određene su posebnim Rješenjem u skladu s kartonom ovjere potpisa pohranjenom kod poslovne banke.

 

Članak 7.

Račun koji se podnosi na plaćanje mora sadržavati broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluga/radovi isporučeni/izvedeni.

Subvencije, sponzorstva i pomoći isplaćuju se temeljem usvojenih zahtjeva i zaključka Gradonačelnika.

Narudžbenica mora biti valjano ispunjena na način da se vidi tko je nabavu inicirao ( potpis ), tko je nabavu odobrio ( potpis ), koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena.

Dostavnica/radni nalog i drugi odgovarajući dokument mora biti potpisan od strane:

–       osobe zadužene za primanje robe i

–       dobavljača,

te mora biti vidljivo da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe.

 

UGOVARANJE OBVEZA

Članak 8.

            Osoba ovlaštena za zaključivanje ugovornih odnosa je Gradonačelnik.

Na svakoj stranici Ugovora potpisuje se pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada, čime potvrđuje pravovaljanost ugovora, te sukladnost zakonskim propisima.

Dokumenti sklopljenih ugovora pohranjuju se i evidentiraju ( obrazac 2 ) u nadležnom upravnom tijelu, kod referenta nadležnog za javnu nabavu, a jedan primjerak se dostavlja Odsjeku za proračun i računovodstvo.

 

 

Članak 9.

            Kod ugovaranja financijskih obveza ugovara se plaćanje u roku definiranom važećim zakonskim propisima.

Izuzetno može se ugovarati plaćanje predujma/avansa uz suglasnost Gradonačelnika.

Suglasnost iz prethodnog stavka ovog članka Gradonačelnik potvrđuje pisanim putem na utvrđenom obrascu ( obrazac 3 ) i prilaže se uz ugovor.

Članak 10.

            Preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama moguće je samo uz suglasnost Gradonačelnika, a na prijedlog voditelja Odsjeka za proračun i računovodstvo.

 

Članak 11.

            Obaveze po već zaključenim ugovorima, kao i ostala plaćanja iz Proračuna isplaćivat će se ovisno o prilivu proračunskih prihoda.

Za sva ostala plaćanja prije početka postupka ugovaranja, potrebna je suglasnost Odsjeka za proračun i računovodstvo o osiguranim sredstvima u Proračunu ( obrazac 4 ).

 

SPORAZUMI O OBROČNOJ OTPLATI DUGA

Članak 12.

            Obveznici koji imaju dugovanja prema Gradu Gospiću mogu zatražiti obročnu otplatu duga, ukoliko je isto sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, te odlukama Gradskog vijeća.

Temeljem odobrenog zahtjeva sklapaju se sporazumi o obročnoj otplati duga uz obvezno osiguranje tražbine ili zasnivanjem založnog prava na imovini dužnika.

Na svakoj stranici sporazuma potpisuje se pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada čime potvrđuje pravovaljanost sporazuma te sukladnost zakonskim propisima.

Sporazume o obročnoj otplati duga potpisuje Gradonačelnik.

 

 

EVIDENCIJE

Članak 13.

            Upravna tijela obavezna su ustrojiti:

–       evidenciju svih sklopljenih ugovora – Obrazac 2

–       evidenciju svih nabava roba, radova i usluga ispod i iznad zakonskog praga-Obrazac 10

–       evidenciju o poništenju postupaka javne nabave – Obrazac 11

–       evidenciju o osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, redovitim studentima koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih student servisa, redovitim učenicima koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova, redovitim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji pohađaju kod poslodavca praktičnu nastavu i vježbe – Obrazac 12

–       evidenciju o izdanim putnim nalozima za službena putovanja – Obrazac 13.

Pročelnici upravnih tijela dužni su imenovati osobu u Upravnom tijelu koja vrši evidenciju te istu dostaviti Gradonačelniku.

Imenovane osobe dužne su ažurirati podatke za evidenciju mjesečno.

Ugovore i predmete odnosno dokumentaciju potrebno je čuvati i arhivirati sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Gospića.

 

NABAVA

Članak 14.

            Provedbu postupka svih nabava obavlja objedinjeno za sva upravna tijela osoba ovlaštena za javnu nabavu.

Postupak nabave pokreće se na inicijativu pročelnika, tajnika, zamjenika Gradonačelnika koji se dostavlja osobi ovlaštenoj za javnu nabavu ( obrazac 5 ).

Pročelnici upravnih odjela, tajnik ili zamjenici prije početka nabave dužni su dostaviti specifikaciju za predmetnu nabavu osobi ovlaštenoj za javnu nabavu.

Naručivanje robe vrši imenovana osoba u Upravnom odjelu putem zahtjeva. Za svaku isporučenu narudžbu ovlaštena osoba dužna je čitko potpisati račun te svojim potpisom jamči da je isporučena roba u skladu s odredbama ugovora i narudžbe.

 

Članak 15.

            Kod prijema dugotrajne i kratkotrajne imovine ovlaštena osoba koja je pokrenula nabavu dužna je ispuniti obrazac 6 – NOVA NABAVA i dostaviti ga Odsjeku za proračun i računovodstvo.

 

Članak 16.

            Prilikom promjene smještaja dugotrajne ili kratkotrajne imovine službenici su dužni ispuniti obrazac 7 – PROMJENA SMJEŠTAJA IMOVINE i isti dostaviti Odsjeku za proračun i računovodstvo.

U slučaju kada se postojeća imovina ustupa drugim pravnim osobama bez naknade, potrebno je Odsjeku za proračun i računovodstvo dostaviti Zaključak Gradonačelnika ili Odluku Gradskog vijeća.

 

Članak 17.

            Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna iz svoje nadležnosti, za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

Članak 18.

            Sve doznake sredstava proračunskim korisnicima izvršavaju se temeljem zahtjeva proračunskih korisnika na obrascu PRORAČUNSKI KORISNIK.

Odsjeku za proračun i računovodstvo utvrđuje obrazac 8 – PRORAČUNSKI KORISNIK nakon donošenja Proračuna Grada.

Osnovne škole zahtjev za doznaku sredstava dostavljaju na utvrđenim tablicama.

Proračunski korisnici Grada Gospića jesu:

 1. Pučko otvoreno učilište dr. Ante Starčević
 2. Samostalna narodna knjižnica Gospić
 3. Muzej Like Gospić
 4. Kulturno informativni centar Gospić
 5. Javna vatrogasna postrojba Gospić
 6. Dječji vrtić Pahuljica
 7. Osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač.

 

Članak 19.

            Proračunskim korisnicima doznačavaju se sredstva temeljem osiguranih sredstava u Proračunu Grada.

Ostalim korisnicima proračunska sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva na utvrđenom obrascu. Nadležni odjel odobrava potpisom zahtjev ukoliko je u skladu s planiranim sredstvima i isti prosljeđuje Odsjeku za proračun i računovodstvo.

 

Članak 20.

Upravna tijela dužna su pratiti i kontrolirati namjensko trošenje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava korisnici proračunskih sredstava dužni su dostaviti u nadležno upravno tijelo najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Isto tako upravna tijela koja odobravaju isplatu donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera dužna su izvršiti kontrolu utrošenih sredstava neposredno kod krajnjeg korisnika. Rezultate kontrole potrebno je zabilježiti na obrascu 9 – ZAPISNIK O KONTROLI UTROŠENIH SREDSTAVA.

Za sredstva koja se isplaćuju sa pozicije sponzorstva i proračunske zalihe nije potrebno vršiti kontrolu utrošenih sredstava neposredno kod krajnjeg korisnika.

Ukoliko se prilikom kontrole utvrdi da su sredstva korištena nenamjenski, korisnici proračunskih sredstava dužni su odmah izvršiti povrat uplaćenih sredstava u proračun Grada Gospića.

Kontrola utrošenih sredstava kod korisnika proračunskih sredstava obavlja se sukladno godišnjem planu kontrole koji se donosi do 31. siječnja tekuće godine. Godišnji plan kontrole donosi Gradonačelnik Grada Gospića.

 

Članak 21.

            Isplate sredstava iz proračuna koje imaju prednost pred ostalim rashodima:

 • obveze po kreditima,
 • sudske presude,
 • plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Grada Gospića,
 • plaće i materijalna prava za proračunske korisnike i ustanove u vlasništvu Grada Gospića,
 • sudske i upravne pristojbe, ostali sudski i javnobilježnički troškovi,
 • zakonske obveze
 • obveze po zaključenim ugovorima.

 

Članak 22.

      Rashodi koje se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u Posebnom dijelu Proračuna, ako su prihodi naplaćeni u većem iznosu od planiranih.

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka, izvršavati će se sukladno dinamici priliva prihoda, najviše do iznosa planiranih u Posebnom dijelu Proračuna naplaćenih sredstava prema prioritetima iz članka 21. Pravilnika

 

Članak 23.

      Zahtjevi za plaćanje vezani za financiranje iz programa javnih potreba, a koji su planirana u godišnjem iznosu većem od 20.000,00 kn isplaćivat će se temeljem zahtjeva korisnika mjesečno.

Za iznose programa do 20.000,00 kn godišnje, nalozi za plaćanje isplaćivat će se tromjesečno temeljem zahtjeva korisnika.

Iznimno moguća je drugačija isplata uz suglasnost Gradonačelnika.

 

OSIGURANJE IMOVINE GRADA GOSPIĆA

Članak 24.

Sva imovina Grada Gospića osigurana je. Prilikom nastanka štete na imovini upravna tijela, svatko iz svoje nadležnosti dužna su svaku počinjenu štetu odmah prijaviti osiguravajućem društvu, te o istom izvijestiti Odsjeku za proračun i računovodstvo kako bi se mogla zatražiti refundacija počinjene štete kod osiguravajućeg društva. O počinjenoj šteti sastavlja se zapisnik.

 

 

Članak 25.

      Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika od strane službenika i namještenika Grada Gospića sukladno članku 46. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

 

Članak 26.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Gospića.

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2125/01-02-13-01
Gospić, 01.veljače 2013. god.

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Milan Kolić


Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine„ br. 139/10, 19/14), Zakona o proračunu („Narodne novine„ br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službene vjesnik Grada Gospića„ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15) Gradonačelnik Grada Gospića dana 01. prosinca 2016. godine  donosi

ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA

O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U GRADU GOSPIĆU

 

Članak 1.

          U Pravilniku o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Gospiću („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 02/13) članak 20. mijenja se i glasi:

“Upravna tijela dužna su pratiti i kontrolirati namjensko trošenje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava korisnici proračunskih sredstava dužni su dostaviti u nadležno upravno tijelo najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Isto tako upravna tijela koja odobravaju isplatu donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera dužna su izvršiti kontrolu utrošenih sredstava neposredno kod krajnjeg korisnika. Kontrola na licu mjesta provodi se kod primatelja tekućih transfera iz proračuna Grada Gospića koji su jednaki ili veći od 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni, a može se provesti i u slučaju tekućih transfera manjih od 20.000,00 kuna.

KontrolanalicumjestaprovodisekodprimateljakapitalnihtransferaizproračunaGradaGospića koji su jednaki ili veći od 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni,a može se provesti i u slučaju kapitalnih transfera manjih od 20.000,00 kuna.

Kontrolu obavljaju minimalno dvije osobe.

Rezultate kontrole potrebno je zabilježiti na obrascu 9 – ZAPISNIK O KONTROLI UTROŠENIH SREDSTAVA.

Za sredstva koja se isplaćuju sa pozicije sponzorstva i proračunske zalihe nije potrebno vršiti kontrolu utrošenih sredstava neposredno kod krajnjeg korisnika.

Ukoliko se prilikom kontrole utvrdi da su sredstva  korištena nenamjenski, korisnici proračunskih sredstava dužni su odmah izvršiti povrat uplaćenih sredstava u proračun Grada Gospića.

Kontrola utrošenih sredstava kod korisnika proračunskih sredstava obavlja se sukladno godišnjem planu kontrole koji se donosi do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji plan kontrole donosi Gradonačelnik Grada Gospića.”

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Gospića”.

 

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2125/01-02-16-02
Gospić, 01. prosinca  2016. god.

 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA

Petar Krmpotić, dipl. politolog,v.r.

Back to top