Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 70/12) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnika Grada Gospića“ broj 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), gradonačelnik Grada Gospića, donosi

 

O D L U K U
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Nikolina Tonković Čorak, struč.spec.oec. osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Gospiću.
Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti: telefon: 053/560-795, fax: 053/560-795, e-mail: nina@gospic.hr

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članaka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12),
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, (KLASA: 470-01/07-01/01, URBROJ 2125/01-02-07-01) od 11. lipnja 2007. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 470-01/13-01/03
URBROJ 2125/01-02-13-01
Gospić, 08. ožujka 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA GOSPIĆA
Milan Kolić

 

Proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna Grada Gospića koji nemaju imenovanu osobu za nepravilnosti o prijavljenim/uočenim nepravilnostima sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ br. 70/12), dužni su uočene nepravilnosti izvijestiti osobi zaduženoj za nepravilnosti u Gradu Gospiću

Prilog 2 – PODACI O PRIJAVLJENOJ/UOČENOJ NEPRAVILNOSTI

Back to top