Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2018. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodne fondove.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: marija.tomljenovic@gospic.hr

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1.Tekst poziva

2.Prijava za sufinanciranje udruge – Obrazac 1

3.Izjava da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora – Obrazac 2

4.Izjava da traženi iznos nije sufinanciran iz Proračuna Grada Gospića – Obrazac

5.Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

6.Upute za prijavitelje

7.Prijedlog Ugovora o sufinanciranju

Back to top