U Gradskom upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

 • planiranje i vođenje postupaka izrade novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te poduzimanje drugih mjera značajnih za izradu i donošenje prostorno-planskih dokumenata,
 • utvrđivanje potrebe te pripremanje i uređenje građevinskog zemljište za izgradnju (prostorni planovi, projektna dokumentacija, izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvori financiranja i drugo),
 • vođenje postupaka vezanih uz izradu i donošenje Izvješća o stanju u prostoru,
 • sudjelovanje u raspravama u postupcima donošenja dokumenata prostornog uređenja više razine te susjednih jedinica lokalne samouprave,
 • vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
 • obavljanje poslova vezanih za provedbu postupaka urbane komasacije, vođenja upravnih i sudskih postupaka iz svoje nadležnosti, te postupke izvlaštenja,
 • pripremu za izgradnju svih objekata kojima je investitor Grad Gospić, prati njihovo građenje,
 • izdavanje lokacijskih dozvola i akata za građenje sukladno zakonu,
 • obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola sukladno zakonu,
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
 • izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
 • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
 • izdavanje lokacijskih informacija,
 • vođenje postupaka i izdavanje akata o izvedenom stanju sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
 • vođenje evidencije o izdanim aktima,
 • izradu izvješća i dostavu raspoloživih podataka za potrebe drugih upravnih tijela Grada,
 • vođenje podataka o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu,
 • osnivanje i vođenje katastra vodova te evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • utvrđivanje potreba i koordiniranje izrade geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije za projekte kojih je Grad investitor te sudjeluje u pripremi i provedbi kapitalnih projekata, kojih je Grad investitor,
 • identifikaciju nekretnina u prostoru i utvrđivanje stvarnog stanja nekretnina,
 • pregled i ovjeru parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i posebnih geodetskih podloga,
 • pružanje geodetske potpore u obavljanju drugih poslova iz djelokruga gradskih upravnih tijela,
 • obavljanje i drugih poslova koji su stavljeni u djelokrug rada zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Back to top