U Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

 • predlaganje programske razine obavljanja komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture (donošenje programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture),
 • praćenje izvršenja programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture ( analiza stanja, praćenje realizacije proračunom planiranih prihoda i rashoda, predlaganja mjera, te izrada izvješća)
 • organiziranje i koordiniranje poslova komunalnih djelatnosti koji se odnose na javnu rasvjetu, nerazvrstane prometnice s okolišem, održavanje zelenih površina, tržnica, čišćenje javnoprometnih površina, održavanje građevina i uređaja javne namjene, prijevoz pokojnika,
 • veterinarska služba, uređenje i dekoracije grada, dimnjačarski poslovi, gospodarenje skloništima,
 • obavljanje poslova vezanih uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu,
 • rješavanje u upravnim postupcima utvrđivanja obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, te naplata istih, kao i vođenje i redovito ažuriranje evidencija obveznika,
 • gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada (zemljišta, stanovi, poslovni prostori) te naplata prihoda te obavljanje imovinsko pravnih i drugih pravnih poslova vezanih uz gospodarenje nekretninama,
 • osnivanje i vođenje registra nekretnina Grada te vođenje registra e-Nekretnina u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje Grada Gospića,
 • gospodarenje i davanje u zakup javnih površina, evidencija zakupoprimaca, te razrez i naplata,
 • kontrolu i uređenje prometa, odnosno analizu cestovne prometne mreže te predlaganje novih prometnih rješenja, kao i izdavanje prometnih suglasnosti te suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina,
 • zaštitu okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,
 • poslove na sustavnom gospodarenju energijom kroz primjenu energetske učinkovitosti i promoviranje primjene obnovljivih izvora energije,
 • izgradnju, uređenje i sanaciju komunalnih odlagališta, sanaciju neuređenih deponija,
 • sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti upravnog tijela, praćenje izvršenja radova i usluga temeljem sklopljenih ugovora te izrada prijedloga godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada,
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga rada upravnog tijela koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora,
 • izradu i donošenje Odluke o komunalnom redu, nadzor nad provedbom ove odluke kroz rad komunalnog i prometnog i poljoprivrednog redarstva utvrđene općim aktima Grada,
 • nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića kroz rad poljoprivrednog redarstva,
 • koordinaciju i suradnju s komunalno-trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
 • obavljanje i drugih poslova koji su stavljeni u djelokrug rađa zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

Pročelnik

Josip Marković
tel: +385 (0)53 658 804
e-mail: josip.markovic@gospic.hr

Back to top