Gradonačelnik Grada Gospića, na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), i članka 12. Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Gospića, dana 08.veljače 2013.g., donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Članak 1.

U Etičko povjerenstvo Grada Gospića imenuju se:

1. Petar Radošević – za predsjednika

2. Pavao Pavelić – za člana

3. Slaven Stilinović – za člana

Članak 2.

Etičko povjerenstvo ima zadaću pratiti primjenu Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Gospića, promiče etička načela i standarde, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika, odnosima zaposlenika prema građanima, zaprima pritužbe zaposlenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbi, vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama, te druge poslove iz djelokruga Povjerenstva.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja i objavljuje se na Internet stranici Grada Gospića.

KLASA: 118-01/13-01/01
URBROJ 2125/01-02-13-01

Gospić, 08. veljače 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA GOSPIĆA
Milan Kolić,v.r.

Back to top