Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), gradonačelnik Grada Gospića, dana 08. veljače 2013. godine, donosi

 

ETIČKI KODEKS

GRADSKE UPRAVE GRADA GOSPIĆA

I        OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Gospića utvrđuju se i uređuju pravila dobrog ponašanja zaposlenika Gradske uprave Grada Gospića, utemeljena na zakonima i drugim propisima, gradskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenima dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika.

Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Gradske uprave Grada Gospića.

 

Članak 2.

U ovom Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Gospića;

Kodeks je Etički kodeks Gradske uprave Grada Gospića;

korisnici usluga su građani Grada Gospića te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s Gradskog upravom Grada Gospića;

spolno uznemiravanje je svako uznemiravanje spolne naravi te drugo nedopustivo ponašanje spolne naravi koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane;

sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi zaposlenika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost zaposlenika u obavljanju njegove dužnosti;

uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin – pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;

zaposlenici su službenici, namještenici i druge osobe u radnom odnosu u Gradu Gospiću.

 

Članak 3.

Kodeks se temelji na poimanju Gradske uprave Grada Gospića kao organizacije u službi korisnika usluga, uključujući njihove legitimne političke predstavnike. Zaposlenici svoj posao ne obavljaju tek prisutnošću na radnom mjestu, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u Gradsku upravu.

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja.

 

Članak 4.

U obavljanju svojih poslova zaposlenici se pridržavaju odredbi Kodeksa.

Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

 

II       TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Zaposlenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose poslodavaca i zaposlenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

–      zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

–      zaštite interesa i ugleda Grada Gospića;

–      poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

–      zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;

–      zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisnih ovlasti;

–      profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

–      zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

–      razmjernost postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;

–      izvjesnost postupanja;

–      dužnost pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

–      službene povjerljivosti i zaštite privatnosti u skladu s propisima;

–      primjerenog komuniciranja;

–      posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama;

–      pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova;

–      poštovanje radnih obveza, svjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

–      dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj imovini;

–      primjerenost osobnog izgleda i radnog prostora;

–      uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

–      otvorenost prema novostima kojima se unapređuju metode rada;

–      neprihvaćanje predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima;

–      poticanja izvrsnosti u radu;

–      hijerarhijske subordiniranosti;

–      kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međuresornu suradnju.

 

 

Članak 6.

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

 

III      ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA GRADSKE UPRAVE

 Članak 7.

Zaposlenik u obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu ne smije umanjiti osobni ugled i povjerenje korisnika usluga Grada Gospića.

U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne smije koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Gospića.

Pri obavljanju poslova zaposlenici ne smiju svojim izgledom narušavati ugled Gradske uprave Grada Gospića. Zaposlenici se moraju odijevati uredno i pristojno u skladu s uobičajenim profesionalnim standardima.

 

IV      PROFESIONALIZAM ZAPOSLENIKA

Članak 8.

Profesionalizam zaposlenika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja javne funkcije Gradske uprave.

Zaposlenici razumijevaju profesionalizam kako u njegovoj stručnoj, tako i u vrijednosnoj komponenti.

Na stručnoj razini, profesionalizam zaposlenika podrazumijeva njihovu osposobljenost za povjerene poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i težnju i spremnost na trajno stručno usavršavanje.

Na vrijednosnoj razini, profesionalizam podrazumijeva njihovo osobno poštenje i osobni status temeljen na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti uspješnoj organizaciji, pritom postupajući proaktivno, disciplinirano i lojalno postupanje prema poslodavcu, prihvaćajući da njihov profesionalni status prvenstveno ovisi o pristupu poslu i rezultatima rada.

Pri obavljanju poslova u Gradskoj upravi zaposlenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitog gospodarenja na temelju zakonskih propisa, načelu ekonomičnosti i načelu djelotvornosti.

Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s materijalnom i nematerijalnom imovinom Grada Gospića koja im je povjerena i predana na korištenje.

Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje.

 

 

V       NAČELA KOMUNIKACIJE

 Članak 9.

Zaposlenik u odnosu sa korisnikom usluga, kao i s kolegama unutar Gradske uprave, uključujući zaposlenike različitog hijerarhijskog položaja, mora postupati profesionalno, pristojno, razumljivo i strpljivo, omogućiti drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izraziti razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.

Zaposlenici ne smiju dopustiti da njegovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s korisnicima usluga i kolegama.

Međusobni odnosi zaposlenika unutar Gradske uprave moraju se temeljiti na uzajamnom poštivanju, povjerenju i suradnji, omogućiti razmjenu mišljenja i informacija o pojedinim stručnim pitanjima i osigurati neometano obavljanje dužnosti zaposlenika.

 

Članak 10.

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori moraju osigurati da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti zaposlenika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.

Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužna pribaviti Gradska uprava. Na podneske korisnika usluga zaposlenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisnim rokovima.

Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluga, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde pristojnog poslovnog komuniciranja.

 

VI      JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA

Članak 11.

U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Gradsku upravu zaposlenik iznosi službene stavove, u skladu s ovlastima koje ima.

U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja Gradsku upravu, a koji su tematski povezani s radom Gradske uprave, zaposlenik ističe da iznosi osobne stavove.

Pri iznošenju službenih i osobnih stavova zaposlenik pazi na osobni ugled i na ugled službe.

Zaposlenici poštuju posebnu javnu ulogu koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno surađuju s medijima koji prate rad Gradske uprave, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

 

VII     NADZOR POŠTIVANJA ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 12.

Poštivanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje gradonačelnik.

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti zaposlenik.

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz redova zaposlenika.

Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu.

 

Članak 13.

Etičko povjerenstvo daje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev gradonačelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika upravnog tijela u kojemu je raspoređen zaposlenik na kojeg se pritužba odnosi, odnosno gradonačelnika, ako se pritužba odnosi na čelnika upravnog tijela. Čelnik tijela omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.

Gradska upravna i druga tijela te zaposlenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljanju se gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Gospića.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

 

Članak 14.

Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na Internet stranici Grada Gospića.

Gradonačelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

 

Članak 15.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjim nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

 

VIII    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranog, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja zaposlenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovog članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje zaposlenika, kao i korisnika usluga.

 

Članak 17.

Svaki zaposlenik Gradske uprave Grada Gospića dužan je potpisati Izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Gospića u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Kodeksa (zatečeni zaposlenici), odnosno od stjecanja statusa zaposlenika (budući zaposlenici).

Obrazac Izjave iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku (Prilog 1) i čini sastavni dio ovog Kodeksa.

Nadležna osoba za upoznavanje zaposlenika s Kodeksom, odnosno za vođenje evidencije o potpisanim Izjavama zaposlenika o prihvaćanju Kodeksa je pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu.

 

Članak 18.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Internet stranici Grada Gospića.

KLASA: 041-01/13-01/02
URBROJ 2125/01-02-13-01
Gospić, 08. veljače 2013. god.

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Milan Kolić, v.r.

Prilog 1.

Izjava o prihvaćanju Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Gospića

Back to top