REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/3
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 09. veljače 2022. godine

 

Dnevni red;

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  3. Razmatranje i usvajanje Konačnog prijedloga Odluke o donošenju VII. Izmjena dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;
    Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ / STRUCNI IZRAĐIVAČ – Akteracija d.o.o. Zagreb
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2021. godinu
    Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top