REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/3
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 19. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65., 66. i 66. a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21), sazivam 41. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 24. ožujka 2021.  godine (srijeda) koja će se održati elektroničkim putem, s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i  r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu;
  2.2. Ad-2 I Izmjene i dopune proračuna Grada Gospića za 2021;
  2.3. Ad-2 Obrazloženje uz I Izmjene i dopune proračuna Grada Gospića za 2021;
  kristina.prsa@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET, društva s ograničenom odgovornošću;
  ivica.tomljenovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sufinanciranju 50% kamata za odobreni kredit namijenjen energetskoj obnovi višestambene zgrade na području Grada Gospića;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o IV izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića;
  8.2. Ad-8 Prijedlog Odluke Školskog odbora o I. izmjenama Statuta O.Š. dr. J. Turića
  laven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić;
  9.2. Ad-9 Prijedlog Odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 28. veljače 2021. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
  karlo.starcevic@gospic.hr

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

Back to top