REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/01
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 16. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18), sazivam 40. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 22. veljače 2021.  godine (ponedjeljak) koja će se održati elektroničkim putem, s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 38. i 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja;
  Prilog uz prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2021. godinu;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o  naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2021. godini;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 11. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;
  karlo.starcevic@gospic.hr

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

Back to top