REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/12
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 28. listopada 2021. godine

 

Dnevni red;

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  Ad-1.1. Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine;
  Ad-2.1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g
  Ad-2.2. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
  Izvjestitelj: kristina.prsa@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2021./2022.;
  Ad-5.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanju suglas. na Odluku UV Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 5131/2 k.o. Gospić;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hrž
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vijesnika Grada Gospića”;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj, kolovoz i rujan 2021. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;
  Izvjestitelj: karlo.starcevic@gospic.hr

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top