REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/19
URBROJ: 2125/01-01-20-01
Gospić, 23. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), članka 65. i članka 66. stavka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18), sazivam 39. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 30. prosinca 2020.  godine (srijeda) koja će se održati elektroničkim putem, s početkom u 10.00 sati.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i svvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga V. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu i prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Gospića za 2020. godinu;
  13. 2. Ad – Prijedlog V. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
  13. 3. Ad – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
  13.4. Ad – Obrazloženje uz Prijedlog V. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
  kristina.prsa@gospic.hr
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č. br. 2052 i 2053 k.o. Gospić;
  josip.markovic@gospic.hr
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;
  nikola.kurtes@gospic.hr

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

Back to top