REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/10
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 28. rujna 2021. godine

  1. Dnevni red;
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Gospića – „Rekonstrukcija društvenog doma Lički Osik“
    ivana.kaleb.asic@gospic.hr

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top