Dnevni red Vijeća

1. Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća, Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o otpisu nenplativih potraživanja i udjela
2.1. Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja i udjela
2.2. Prijedlog otpisa neneplativih potraživanja – komunalna naknada – poslovni subjekti
2.3. Prijedlog otpisa neneplativih potraživanja – komunalna naknada – fizičke osobe
2.4. Prijedlog otpisa neneplativih potraživanja – komunalni doprinos

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2020. g.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020. g.

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. g.

6. Dopis uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020.g.
6.1. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020.g.

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. g.

8. Prijedlog Odluke o planu rashoda proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinsncijskoj imovinu za 2020. g.

9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2020. g.

10. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Gospića za razdoblje od 2020. do 2022. g. i Plana davanja koncesija na području Grada Gospića za 2020.g.

11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za fin pol stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2020.g.

12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta ne dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 4994 k.o. Smiljan
12.1 Popratna dokumentacija uz Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta ne dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 4994 k.o. Smiljan

13. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2018 g. (Dopuna dnevnog reda)
13.1 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2018. g.

 

 

 

Back to top