REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/13
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 01. rujna 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 2023 i 2024. godinu
  3.2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
  3.3. Obrazloženje uz Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.
  6.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG natječaj
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023.
  8.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječji vrtić Pahuljica
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  9.1. prilog uz Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice KIC-a
  Izvjestitelji: SLAVEN STILINOVIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top